Opleidingen

Om ontwikkeling van mens en organisatie tot stand te brengen, biedt BarnConsult een diversiteit aan opleidingen.

COACHING

Coaching wordt vaak ingezet tijdens moeilijke of spannende werksituaties. Iemand begint bijvoorbeeld aan een nieuwe, zwaardere job of er worden andere eisen gesteld aan zijn of haar werksituatie. BarnConsult begeleidt personen zowel individueel alsook in groepsverband in de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en een betere kwalificering voor de nieuwe werksituatie.

Samen met Rob Gering als coach wordt een heldere analyse van de werksituatie gemaakt. Daarbij komt nadrukkelijk aan de orde hoe de persoon in kwestie reageert op collega’s en andere betrokkenen. Ook wordt er stilgestaan bij de wijze waarop anderen op hem of haar reageren.

Door de coachende samenwerking kan doeltreffend gewerkt worden aan het verbeteren en aanscherpen van de persoonlijke kwaliteiten. Zodoende leert iemand ruimte te creëren voor zijn of haar eigen kwaliteiten, maar ook anderen goed aan te sturen. De toegevoegde waarde van de coach ligt in de reflectie en ondersteuning. Tegelijk wordt aandacht besteed aan de inhoud en kwaliteit van de persoonlijke vaardigheden en de wijze waarop deze worden aangewend in gedrag.

BarnConsult baseert zich op het idee van ‘co-responsability’. Dit wil zeggen dat de persoon in kwestie te allen tijde medeverantwoordelijk is voor de te creëren werksituatie. Hem of haar zal geleerd worden via het benutten van keuzevrijheden meer grip te krijgen op de eigen werkomgeving. In veel gevallen wordt het gevoel van machteloosheid hiermee doorbroken.

MANAGEMENTTRAINING

Doel van het programma
De Managementtraining is bedoeld als een ontwikkelingsplatform waarop deelnemers met elkaar werken aan de versterking van hun managementvaardigheden. Door kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en daadwerkelijke ondersteuning van deskundigen en collega’s vergroten zij hun competenties in leidinggeven, juist ook in de ontwikkelingen waarin zij moeten opereren. Het gaat erom dat de deelnemers hun eigen vraagstukken in de organisatie verbinden met de doelstellingen van de training en deze als uitgangspunt nemen voor het volgen van de leergang.

Welke doelstellingen staan centraal tijdens het trainingsprogramma?
 • Inzicht dat zelfsturing een belangrijke basis is voor leidinggevenden en hun medewerkers.
 • Inzicht in het verschil tussen leidinggeven en managen.
 • Kennismaking met het ontwerp van de variabelen in de organisatie van het werk.
 • Verbreding van het inzicht en vergroting van de vaardigheden om verantwoord en resultaatgericht leiding te geven aan projecten en afdelingen.
 • Versterking van het ondernemerschap en klantgericht denken.
 • Versterking van de ondernemingsgeest en de collegiale samenwerking in de organisatie.
 • Concretisering van en communicatie over missie, strategie en de normen en waarden van de organisatie.
 • Beheersen van vergadertechnieken in diverse overlegsituaties.

Doelgroep
De Managementtraining is speciaal bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden. De totale groep zal uit maximaal 16 personen bestaan.

Opzet en werkwijze
De leergang volgt vier trajecten.

1. Werkconferenties
Het programma bestaat uit 12 thematische werkconferenties gedurende vijf dagdelen (twee dagen). De conferenties worden gegeven door externe docenten, soms in samenwerking met de eigen managers en deskundigen. Hierdoor wordt de toepasbaarheid van het geleerde naar de eigen praktijk vergroot. Deelnemers en docenten brengen ieder vanuit hun eigen achtergrond ervaringen in. Daarnaast zal steeds gewerkt worden aan de eigen projecten.

In iedere werkconferentie komen steeds vier aspecten aan de orde, namelijk:
 • kennisoverdracht
 • werken aan eigen vaardigheden
 • uitwisseling van ervaring
 • toepassen van nieuwe kennis en ervaring.
2. Intervisie
Parallel aan de werkconferenties wordt ook direct met elkaar gewerkt aan organisatorische vraagstukken. Dit gebeurt door middel van intervisiebijeenkomsten, die er tevens op gericht zijn het geleerde in de praktijk te brengen.

3. Studieopdracht / bedrijfsvraagstukken
In de werkconferenties werken de deelnemers aan de eigen relevante opdrachten, in de vorm van projecten. Deze opdrachten zullen steeds in overleg met de coaches vastgesteld worden. Het programma zal worden afgesloten met een bijeenkomst, waarin de resultaten van de opdrachten worden gepresenteerd.

4. Begeleiding
Om consistentie in de nieuw verworven vaardigheden te waarborgen en de overdracht van het leerproces te stimuleren, is begeleiding door een vaste trainer wenselijk. Deze is verantwoordelijk voor de effectiviteit van het leerproces.

Inhoud van het programma
De training heeft een sterk pragmatisch karakter. Korte inleidingen worden opgevolgd door praktijksituaties.

Dit betreft bijvoorbeeld:
 • stijlen van leidinggeven
 • effectieve communicatievaardigheden
 • structureren van gesprekken
 • voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken (ook in teamverband)
 • motiveren van teamleden en teams
 • begeleiden van teamontwikkeling
 • werken aan teambuilding
 • herkennen en hanteren van conflicten
 • leiden van werkoverleg
 • omgaan met weerstand
 • besluitvorming
 • methodische benadering van organisatievraagstukken
 • diversiteit in kijken naar organiseren
 • leren organiseren en organiseren van het leren
Deze onderwerpen komen in de volgorde van individu naar team naar organisatie aan bod.

Ofwel van intra-persoonlijk
 • Wie is de deelnemer?
 • Hoe leert de deelnemer?
 • Welke leervragen heeft de deelnemer?
via interpersoonlijk
 • Hoe beïnvloed ik de groep?
 • Hoe wordt ik door anderen gezien?
 • Wat is het effect op hun gedrag?
 • Hoe communiceer ik?
 • Hoe zien anderen mijn communicatie?
naar tussenpersoonlijk
 • Hoe geef ik leiding aan werkprocessen en teams?
 • Hoe beïnvloed ik groepsdynamiek?
 • Hoe ga ik om met weerstand?
 • Hoe word ik chef coach?

TEAMBUILDING

BarnConsult heeft voor verschillende opdrachtgevers maatgerichte teambuildingsprogramma’s verzorgd. De mogelijkheden in vorm en omvang zijn dan ook groot. De programma’s variëren van een halve dag tot drie dagen.

Doel

Het gedrag van de deelnemers staat centraal bij de teambuildingsprogramma’s. De doelstellingen kunnen zijn:
 • Zicht krijgen op eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen.
 • Experimenteren met ander gedrag en bezien in welke mate dat bijdraagt aan het eigen functioneren.
 • Leren waar te nemen op gedragsniveau als basis voor terugkoppeling en beoordeling.
De gedragskenmerkende trainingen zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten van BarnConsult.

Uitgangspunt: geen leren zonder doen
Volwassenen leren vooral door te doen. Tijdens de trainingen wordt dan ook 75% van de tijd besteed aan het oefenen met concreet gedrag.

Uitgangspunt: alle gedrag is af en aan te leren
Tijdens de trainingen oefenen de deelnemers veelvuldig met het gedrag dat zij onvoldoende beheersen. Dit kan van essentieel belang zijn in nieuwe werksituaties of in nieuwe functies. ‘Oud gedrag’ moet dan ook vervangen worden door ‘nieuw gedrag’. De bekende cursuszin ‘zo ben ik nu eenmaal’ wordt tijdens de gedragskenmerkende training niet geaccepteerd. Deze denkwijze heeft vaak te maken met weerstand tegen het gedrag. Uiteindelijk kiest iemand namelijk voor het wel of niet tonen van gedrag. Wel is het zo dat bepaalde gedragingen, zoals luisteren, presenteren en voortgangscontrole, sneller te verwerven zijn dan andere. Zoals bijvoorbeeld besluitvaardigheid en sensitiviteit.

Uitgangspunt: Gedrag is de grondslag van beoordeling en waardering
Leidinggevenden worden door hun medewerkers bijna altijd beoordeeld op basis van gedrag. Het is belangrijk dat leidinggevenden zich daarvan bewust zijn en effectiever gedrag vertonen naar de medewerkers.

Attitude daarentegen is een construct en feitelijk een afgeleide van gedrag. We schrijven mensen namelijk voortdurend eigenschappen en houdingen toe. Dat doen we op basis van wat we hebben waargenomen bij die mensen. Houdingen of attitudes kunnen echter niet geobserveerd worden, gedrag wel. Een attitude is dan ook een construct dat gevormd wordt naar aanleiding van getoond gedrag.

COMMUNICATIETRAINING

Communicatie speelt niet alleen in het persoonlijk leven, maar ook in het werk een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk dat mensen die met elkaar samenwerken inzicht hebben in het communicatieproces en dat zij weten welke factoren de communicatie kunnen beïnvloeden.

Doel

Doelstelling van de communicatietraining is het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en het (beter) leren toepassen van deze vaardigheden in de werksituatie. Daarmee wordt het effect van de werkzaamheden vergroot en wordt de medewerker in staat gesteld de persoonlijke en zakelijke relaties te verstevigen.

Hoofdthema’s die aan bod zullen komen zijn:
 • Leerconcepten van volwassenen.
 • Wat kom je leren? Sterkte- en zwakte-inschatting op communicatiegebied.
 • Persoonlijkheid en communicatie: wat heb je van nature?
 • Persoonlijkheid en gedrag: wat kun je leren?
 • Rollen en rolverdeling binnen het bedrijf, maar ook bij de klant.
 • Niveaus in communicatie en hoe te gebruiken als interventie?
 • Drempels in communicatie en wat is het effect?
 • Eenzijdige en tweezijdige communicatie
 • Gesprekscategorieën.
 • Feedback en communicatie.
Om in te spelen op de eigen situatie van de deelnemers zal BarnConsult de invulling van de thema’s baseren op de persoonlijke behoeften en concrete probleemsituaties. Voorafgaand heeft dus een intakegesprek met de betreffende deelnemer plaats.

ANDERE PROGRAMMA’S VAN BARNCONSULT ZIJN:
 • Competentiemanagement
 • Adviesvaardigheden
 • Management van professionals
 • Conflictmanagement
 • Effectief communiceren
 • Leidinggeven & coachen
 • Verandermanagement
 • Action Learning.