Consultancy

CONSULTANCY IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE
MANAGEMENTONTWIKKELING

Als zakelijk dienstverlener richt BarnConsult zich op de ontwikkeling van organisaties in de meest brede zin van het woord. Bij fusies en nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook bij vraagstukken in managementontwikkeling, verbetering van de bedrijfsvoering, marketing en personele ontwikkeling adviseert en begeleidt BarnConsult. De dienstverlening in sterkte-zwakte analyses, strategische beleidsvorming en de concrete vertaling daarvan binnen de organisatie is gericht op verandering van gedrag en verbetering van de processen en resultaten. BarnConsult kan daarin verschillende rollen innemen, zoals die van adviserend expert, coach, procesbegeleider en trainer. Steeds met als doelstelling het rendement en de slagvaardigheid van organisaties te verhogen.

Vraagstukken in managementontwikkeling kunnen zijn:
  • Hoe kunnen strategische beslissingen naar een concreet nieuwe managementstijl vertaald worden?
  • Welke competenties horen bij deze managementstijl?
  • Op welke onderdelen moeten de organisatie, de teams of de medewerkers zich ontwikkelen om de nieuwe managementstijl door te voeren?
  • Hoe kan de ontwikkelingsbehoefte naar een concrete aanpak op organisatie-, team- of persoonlijk niveau vertaald worden?
  • Welke ondersteuning in de vorm van opleiding, training, coaching of intervisie draagt bij aan de realisatie van de ontwikkelplannen?
BarnConsult werkt uitsluitend incompany en biedt dienstverlening op maat. Werkvormen die gebruikt worden zijn trainingen, workshops, intervisie, teamcoaching en individuele coaching. Uitgangspunt van de aanpak is steeds weer de verankering van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

INTEGRAAL MANAGEMENT

De ontwikkeling van een organisatie is een boeiend doch complex proces. Vooral wanneer een toenemende diversiteit aan producten en diensten ontstaat, is goede besturing op zowel topmanagementniveau als in de verschillende business units of deelorganisaties onontbeerlijk. Productiebedrijven en dienstverleners lijken de eerst aangewezenen die kampen met vraagstukken op het gebied van integrale herstructurering van hun organisatie. Toch is integraal management ook bij zorginstellingen, sociale werkvoorzieningen en woningcorporaties een belangrijk thema geworden.

Veel van deze groeiende organisaties zijn bezig met ontwerp-, ontwikkel- en invoeringstrajecten, waarbij de nieuw te ontwikkelen missie hand in hand gaat met de inhoudelijke visie. Het doel is steeds het ontwikkelen en realiseren van een integrale visie en een eensluidende, samenhangende manier van werken. Zoals in regievraagstukken en nieuwe product-markt-combinaties. Maar ook de verandering van het bestaansrecht, het interactief werken aan beleid en het realiseren van vraaggestuurde en klantgerichte bedrijfsprocessen kunnen belangrijke issues zijn.

Het ontwerpen en (her)inrichten van een nieuwe organisatiestructuur is dus noodzakelijk voor de groep groeiende organisaties, maar niet voldoende. Aan een goede inrichting van werkprocessen, managementprocessen en ondersteunende processen gaat volgens de integrale besturingsvisie een proces van bewustwording van de ‘sleutelfiguren’ in de organisatie vooraf. Zij hebben immers een essentiële voorbeeldfunctie in de totale organisatie.

Wat kan BarnConsult hierin betekenen?

BarnConsult helpt organisaties bij het opstarten van het bewustwordingsproces en het opnieuw inrichten van de organisatie. Samen met het topmanagement vertaalt BarnConsult de beleidsdoelstellingen naar nieuwe managementstructuren en managementprocessen. Medewerkers worden doelbewust nauw betrokken bij het planmatig vormgeven van nieuwe werkwijzen en samenwerking. BarnConsult maakt hen tot eigenaar van hun eigen processen, al vanaf de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp. Met de managers van de resultaatverantwoordelijke eenheden zet BarnConsult projecten op om in teamverband tot nadere detaillering en ontwikkeling te komen. De projectteams ontwerpen en implementeren de nieuwe werkprocessen en werkwijzen.

In het totale herstructureringsproces biedt BarnConsult diverse diensten aan, uiteenlopend van project- en procesmanagement tot coaching, supervisie, specifieke gedragstrainingen en teamontwikkeling. De aanpak en de ontwikkeling is uiteraard een samenhangend geheel.